Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti OTAVAN WORKWEAR s.r.o.
se sídlem Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 04348443 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 246258
tel.: +420 222 360 236, e-mail:
info.praha@otavan.cz, www.otavan.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti OTAVAN WORKWEAR s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 04348443, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246258 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“). Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující uzavřením kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s VOP seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito VOP. Tyto VOP jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém portálu prodávajícího www.otavan.cz.

1.2 Tyto VOP se vztahují na všechny druhy prodeje, pokud dále není stanoveno jinak. Prodej zboží pro spotřebitele prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího je upraven ve zvláštních obchodních podmínkách pro internetový obchod, které jsou dostupné na webové stránce prodávajícího www.otavan.cz. a na internetový prodej se VOP uplatní pouze v rozsahu, ve kterém neodporují obchodním podmínkám pro internetový obchod. 

1.3 Není-li dále stanoveno jinak, kupní smlouvou se ve VOP rozumí veškerá smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím týkající se koupě zboží, bez ohledu na to, zda jsou sjednání písemně či nikoliv. 

1.4 Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Spotřebitelem je každý člověk, který kupní smlouvu neuzavírá v souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

1.5 Je-li kupujícím spotřebitel, platí rovněž zvláštní ustanovení čl. 8. VOP, jejichž součástí je i reklamační řád.   

1.6 Je-li kupujícím podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, týká-li se koupě jeho podnikatelské činnosti, nepoužijí se zvláštní ustanovení pro prodej zboží spotřebiteli uvedená v čl. 8. VOP, ani obchodní podmínky pro internetový prodej, v případě prodeje prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.7 Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc nebo věci, které jsou předmětem koupě a které si kupující zvolil (dále také jen „zboží“) a povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2.2 Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující. 

3. DODÁNÍ A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

3.1 Kupující je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží je kupující oprávněn jen tehdy, uhradil-li celou kupní cenu zboží, ledaže si smluvní strany neujednají jiný způsob zaplacení kupní ceny.  

3.2 Zboží, které se nachází na skladě provozovny prodávajícího, je kupující povinen odebrat v tomto skladě do 5 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. V případě, že si kupující během stanovené lhůty zboží neodebere, je prodávající oprávněn dodat toto zboží na náklady kupujícího na adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě nebo kupujícím sdělenou prodávajícímu. Nezajistí-li kupující převzetí zboží na této adrese, je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,5 % kupní ceny za každý den uskladnění (počínaje uplynutím lhůty podle věty první tohoto odstavce), jakož i náklady, které prodávajícímu neúspěšným pokusem o doručení zboží vzniknou.

3.3 Dodací lhůta pro dodávku zboží, které se nenachází na skladě, bude sjednána v kupní smlouvě, popř. samostatným smluvním ujednáním. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu učiněného minimálně 2 dny před předčasným datem dodání. V případě, že je dodavatel prodávajícího v prodlení s dodáním zboží tak, že dodací lhůta stanovená v kupní smlouvě nebo samostatným ujednáním bude překročena, je prodávající oprávněn jednostranně stanovit náhradní dodací lhůtu; o této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího vyrozumět. Kupující je povinen odebrat zboží do 5 dnů po uplynutí dodací, resp. náhradní dodací lhůty ve skladě provozovny prodávajícího. Ustanovení čl. 3.2 věta poslední se použije obdobně. 

3.4 Při převzetí zboží je kupující povinen prokázat se originálem kupní smlouvy nebo dokladem o zakoupení zboží.

3.5 Sjednají-li tak kupující a prodávající, přepraví prodávající zboží do místa, které bude sjednáno v kupní smlouvě. V tomto případě je kupující povinen zajistit přístupovou cestu.

3.6 V případě své nepřítomnosti na příslušné adrese ve smluveném termínu dodání zboží podle předchozího odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží zplnomocněnou osobou, která předloží originál kupní smlouvy, byla-li uzavřena písemně, a doklad o zaplacení kupní ceny, a která zboží od prodávajícího převezme. Kupující má právo zboží při převzetí rozbalit a zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li kupující rozdíly v kvalitě nebo množství, uvedou se tyto skutečnosti na dodacím listě. Postup reklamace vadného plnění je upraven v čl. 7 těchto VOP.

3.7 Vzorky zboží vystavené na prodejně jsou neprodejné, nestanoví-li prodávající jinak.

3.8 Kupující má možnost zakoupené zboží vrátit do 7 dnů od převzetí zboží v případě, že předloží originál dokladu o zakoupení zboží a výrobek je vrácen nepoužitý, nepoškozený a kompletní. Vrácení zboží podle tohoto čl. VOP není přípustné v případě zboží, jehož povaha to nepřipouští, zejména z hygienických důvodů. Prodávající si vyhrazuje právo zboží nepřevzít, pokud nebudou splněny uvedené podmínky.

3.9 Možnost vrácení zakoupeného zboží podle čl. 3.8 VOP se nevztahuje na smluvní vztahy mezi prodávajícím a podnikateli, jak jsou definováni v čl. 1.6  VOP, a dále se rovněž nevztahuje na množství větší než 10 kusů, popř. na zakoupené zboží s celkovou kupní cenou přesahující částku 10.000,- Kč, ledaže si smluvní strany sjednají jiné podmínky. 

3.10 Možnost vrácení zakoupeného zboží podle čl. 3.8 VOP se dále nevztahuje na následující zboží:

a) výrobky objednané individuálně pro zákazníka tzv. na míru (zakázkově vyrobené nebo upravené),
b) výrobky z výprodeje a zlevněné zboží s vadami.

3.11 Pokud kupující sjednal za úhradu odvoz zboží u třetí osoby (dopravce), nemá ani při využití možnosti vrátit zboží podle tohoto odstavce vůči prodávajícímu nárok na vrácení finanční částky odpovídajícími uhrazené ceně dopravy.

4. KUPNÍ CENA

4.1 Kupní cena zboží je stanovena dle aktuálního ceníku zboží prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak (dále jen „kupní cena“). V ceně není zahrnuta doprava zboží a případně další speciální požadavky kupujícího (např. úpravy zboží); ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.

4.2 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno nebo dodáno až po úplném zaplacení kupní ceny, ledaže smluvní strany si ujednaly jinak.

5.2 Kupující je povinen uhradit kupní cenu při uzavření kupní smlouvy na pokladně, a to v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty, nedohodnou-li se strany na jiném způsobu úhrady kupní ceny, např. na bezhotovostním převodu kupní ceny na účet prodávajícího, anebo není-li v těchto VOP nebo v obchodních podmínkách pro internetový prodej uvedeno jinak.

5.3 Jedná-li se o zboží na objednávku, zaplatí kupující při uzavření kupní smlouvy zálohu ve výši 25 % kupní ceny včetně DPH, popř. v jiné výši specifikované prodávajícím (dále jen „záloha“). Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před převzetím zboží. 

5.4 Neuhradí-li kupující celou kupní cenu řádně a včas, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené prodávajícím, a v důsledku této skutečnosti mu zboží nebude dodáno včas, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 25 % kupní ceny včetně DPH. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu nepovažuje za nepřiměřenou. 

5.5 Při neuhrazení kupní ceny v souladu s čl. 5.3 a 5.4 VOP má prodávající právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě bude prodávajícím na úhradu smluvní pokuty podle čl. 5.4 VOP započtena záloha zaplacená kupujícím.  

6. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

6.1 Kupující nabývá vlastnické právo k věci úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci, tj. nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží, přechází na kupujícího převzetím věci, ledaže má být věc dodána kupujícímu prostřednictvím dopravce určeným kupujícím a který mu nebyl nabídnut prodávajícím, kdy v takovém případě nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího již předáním zboží dopravci.

6.2 Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit prodávajícímu na dodacím listu. Kupující zboží prohlédne, a to co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci, a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

6.3 Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na bankovní účet prodávajícího s řádnou identifikací platby. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1 Prodávající předá zboží kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, pak v jakosti a provedení vhodném pro účel zřejmý ze smlouvy nebo pro účel obvyklý. 

7.2 Kupující má práva z vadného plnění v souvislosti s vadami, které mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později nebo vadami později vzniklými, pokud je způsobil prodávající porušením svých povinností. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. 

7.3 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit a tuto vadu prodávajícímu neoznámil bez zbytečného odkladu. Totéž platí pro skrytou vadu, pokud ji kupující neoznámil prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do jednoho roku po převzetí věci.

7.4 Kupující musí skrytou vadu prodávajícímu oznámit nejpozději do jednoho roku po převzetí věci, pokud se jedná o použité zboží. Nesplní-li kupující tuto povinnost, nevzniknou mu práva z vadného plnění.  

7.5 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 

a) na odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějící věci, 
b) na odstranění vady opravou věci, 
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
d) odstoupit od smlouvy.  

7.6 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. 

7.7 Nezvolí-li kupující své právo podle čl. 7.4 včas, má právo, je-li vada nepodstatná, na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

7.8 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu.

7.9 V případě jakýchkoliv jiných vad, které nezakládají podstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu, a to podle volby prodávajícího. Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že výskyt opravitelné vady či pravidelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné.

7.10 Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. 

7.11 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 

7.12 Při dodání nové věci vrátí kupující na své náklady prodávajícímu věc původně dodanou.

7.13 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, ledaže: 

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, 
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, 
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 

7.14 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.15 Reklamace může být kupujícím uplatněna v kterékoliv prodejně prodávajícího, a to osobní návštěvou prodejny a předáním reklamovaného zboží, spolu s předložením originálu nebo kopie prodejního dokladu (tj. kupní smlouvy nebo dokladu o zaplacení kupní ceny zboží, dále jen „ prodejní doklad“), anebo zasláním reklamovaného zboží na příslušnou prodejnu, ve které zboží zakoupil, s přiloženým prodejním dokladem a rovněž s vyplněným reklamačním formulářem, uveřejněným na internetové stránce //www.otavan.cz.

7.16 Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. 

7.17 Reklamace uplatněná spotřebitelem, včetně případného odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující je povinen poskytnout při vyřizování reklamace nezbytnou součinnost. Zejména je kupující povinen umožnit prohlídku nebo opravu zboží v dohodnutém termínu případně připravit zboží k převozu nebo jej po opravě převzít. 

7.18 Prodávající informuje kupujícího, jde-li o spotřebitele, v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz.

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PRODEJI ZBOŽÍ SPOTŘEBITELI

8.1 Ustanovení tohoto článku se použijí na práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je spotřebitelem, tak, jak je definováno v čl. 1.5 VOP. Ostatní ustanovení těchto VOP se na prodej zboží spotřebiteli použijí, pokud v tomto čl. VOP není uvedeno jinak.

8.2 Kupující nabývá vlastnické právo ke koupené věci jejím převzetím. Při samoobslužném prodeji nabývá kupující vlastnické právo k věci zaplacením kupní ceny. Do té doby může kupující vrátit věc na původní místo. Vznikne-li na věci škoda před zaplacením kupní ceny, kupující za takovou škodu odpovídá podle obecných ustanovení.

8.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc, 

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a 
c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

8.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných ustanovení dle čl. 8.3 VOP

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy, nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 
b) věc množstvím, jakostí i dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněna prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou označením,

 c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 

 

8.5. Ustanovení v čl. 8.4 VOP se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 

8.6 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

8.7 Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

 

8.8 Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby bylo zboží před ním překontrolováno.

 

8.9. Kupující může vytknout vadu, která se projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba v předchozí větě neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

 

8.10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 

8.11. Jedná-li se o použité zboží, může kupující vytknout vadu, která se na věci projeví v době jednoho roku od převzetí.

 

8.12. Umožňuje-li to povaha výrobku a forma prodeje, je prodávající povinen na žádost spotřebitele výrobek překontrolovat nebo předvést.

 

8.13. Požádá-li o to kupující je prodávající povinen vydat spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění. Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

 

8.14. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

 

8.15. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 

8.16. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

 

8.17. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li si strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

8.18. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 8.15 VOP,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

8.19. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

 

8.20. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

 

8.21. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

 

8.22. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

 

8.23. Vytkne-li kupující vadu, je mu prodávající povinen vydat potvrzení, ve kterém bude uvedeno, kdy byla vada vytknuta, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení kupující požaduje, a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

9. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“) tímto společnost OTAVAN WORKWEAR s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 04348443, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246258 (dále také jako „Prodávající“ nebo „Správce“) informuje osoby, s nimiž uzavřela Kupní smlouvu (dále také jako „Kupující“ nebo „Subjekt údajů“) o způsobu zpracování osobních údajů.

 

 

9.2 kontaktní údaje Správce osobních údajů jsou:

            OTAVAN WORKWEAR s.r.o.

            IČ: 04348443

            se sídlem Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5

            email: info.praha@otavan.cz

            tel: +420 222 360 236

 

9.3 Prodávající zpracovává osobní údaje výhradně za účelem uzavření a realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, jejímž předmětem bude zboží (sortiment) Prodávajícího. Tyto údaje mohou být dále zpracovávány také za účelem plnění zákonných povinností Prodávajícího, a to zejména v souvislosti s jejich předáváním příslušným orgánům veřejné moci v souladu s povinnostmi Prodávajícího vyplývajícími z obecně závazných právních předpisů (např. v případě pozitivních nálezů). Osobní údaje nejsou, za účelem definovaným v tomto odstavci, zpracovávány na základě souhlasu Subjektu údajů a Prodávající pro tento případ takový souhlas ani nepožaduje.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu a při objednávce provedené z webové stránky obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 V případě, kdy Kupující vysloví zvlášť souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům, bude Prodávající zpracovávat osobní údaje též pro účely zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

9.6 Prodávající zpracovává pouze ty osobní údaje, které mu Kupující poskytne při uzavření Kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s plněním této smlouvy. Jde zejména o následující osobních údaje:

 

  • jméno, příjmení, bydliště (adresa), email, telefonní číslo.

 

9.7 Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu shromažďování osobních údajů, a to zejména s přihlédnutím k povinnostem Prodávajícího vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a za účelem ochrany a výkonu práv a oprávněných zájmů Prodávajícího souvisejících se smlouvou uzavřenou mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 

9.8 Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu Subjektu osobních údajů (tj. k marketingovým účelům), pak jsou zpracovávány po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle však 3 roky.

 

9.9 Příjemci osobních údajů jsou osoby:

• podílející se na dodání zboží na základě Kupní smlouvy,

• zajišťující marketingové služby, služby IT a jiné obdobné služby nezbytné pro řádný provoz Prodávajícího.

 

9.10 Subjekt údajů má v prvé řadě právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů při shromažďování osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

 

9.11 Subjekt údajů má mimo práv dle čl. 9.10 VOP dále:

 

  • právo na přístup k osobním údajům, 
  • právo na opravu, resp. doplnění, 
  • právo na výmaz v případech, kdy jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu Subjektu údajů, či v případě, pokud již nejsou potřebné k účelu, ze kterých jsou zpracovávány;
  • právo na omezení zpracování, 
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku,
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

9.12 Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

 

9.13 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a taktéž přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.

 

9.14 Správce neprovádí nepřímé shromažďování údajů ani profilování.

 

9.15 Správce nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii.

 

9.16 Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva na následující emailové adrese: info.praha@otavan.cz

 

9.17 Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, či jinému úřadu na ochranu údajů v členském státě obvyklého pobytu Subjektu údajů, v místě výkonu práce nebo v místě, kde mělo dojít k porušení GDPR.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2 Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a po podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. DALŠÍ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolovacímu řízení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

11.5 Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě, ledaže smluvní strany dohodnou jiný postup.

11.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek není archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.7 Případné spory mezi prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajícího za účelem smírného vyřešení sporu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.2.2023

12.2 Změny těchto VOP jsou vyhrazeny. 

OTAVAN WORKWEAR s.r.o